Regulamin Strony

Regulamin

1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego sklep.mlokal.eu oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.
 2. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności. Niniejsze warunki mogą być również uzupełnione o warunki sprzedaży konkretnych produktów, w tym szczególności postanowienia dotyczące specjalnych promocji, gwarancji lub innych warunków szczególnych.
 3. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w tym osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ewentualnie grupa tych osób prowadząca wspólnie działalność w formie spółki cywilnej.

2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Administrator– właściciel i administrator Serwisu,  MLOKAL – E.WIONCZEK Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 7011062942 | REGON: 520670005 | KRS 0000938441
 • Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Administratora Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Serwisu to sklep.mlokal.eu wraz jego subdomenami i dedykowanymi stronami produktowymi.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 • Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
 • Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
 • Produkt – odpłatna usługa dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Administratora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 • Produkt Fizyczny – Produkt wysyłany na adres użytkownika
 • Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Administratora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 • Świadczenie usługą drogą elektroniczną — wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne.
 • Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Użytkownika sposób płatności, w tym karta płatnicza lub przelew w ramach bankowości internetowej, umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Administratora.
 • Operator Systemu Płatności — wybrany przez Administratora podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.
 • Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.Cookie — plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie lub nadanych przez Usługodawcę, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.
 • Konto Użytkownika – oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego Użytkownika, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji.
 • Cennik – udostępniona informacja o opłatach należnych Serwisowi za świadczone usługi
 • Wydarzenie – szkolenie, spotkanie, warsztaty, konferencja, wyjazd organizowane przez Serwis

3. Postanowienia ogólne

 • Każdy Użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.Materiały zamieszczone w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Rejestracja

 • Korzystanie z Produktów możliwe jest po wcześniejszej rejestracji przez Użytkownika. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Podczas Rejestracji Użytkownik musi zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności. Brak wyrażenia zgody na ich treść uniemożliwia świadczenie usługi przez Administratora.
 • Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, założenia Konta i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

5. Konto Użytkownika

 • Administrator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto przypisane do adresu email wybranego przez Użytkownika.
 • Użytkownik podając adres email w ramach Serwisu oświadcza, iż adres email nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór adresu email, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Administratora.
 • Administrator może odmówić utworzenia Konta o określonym adresie email, a utworzone w każdej chwili usunąć, jeżeli adres email jest używany w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. O odmowie utworzenia Konta Administrator poinformuje Użytkownika w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie.

6. Licencja na Produkty

 • Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.
 • Dokonując zakupu Produktu Użytkownikowi udzielana jest niewyłączna, ograniczona w czasie licencja na korzystanie z wybranego Produktu.
 • Licencja udzielana jest na czas wskazany w opisie Produktu. Sprzedaż Produktu może być ograniczona czasowo w sposób określony w Serwisie.
 • Użytkownik nie ma prawa udzielać sublicencji.
 • Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 • Produkt zostanie udostępniony dla Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik korzystania z niego. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów.

7. Płatności

 • Użytkownik dokonuje zapłaty za Produkt za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.
 • Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 • Administrator udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności, Administrator nie ma do nich dostępu.
 • W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
 • Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.
 • Administrator zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów realizacji płatności może odmówić Administrator. Operator Systemu Płatności, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

8. Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 • Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 • Użytkownik może dokonać zapłaty za Produkt w drodze jednorazowej płatności, przedpłaty lub periodycznych płatności ratalnych. Warunki przedpłaty i płatności ratalnej określone są w ofercie umieszczonej w Serwisie.
 • W przypadku wyboru przez Użytkownika przedpłaty i płatności ratalnej należność z tytułu Wynagrodzenia pobierana jest przez Administratora w określonym dniu każdego miesiąca.
 • Cena Produktu jest opłatą za całość usług cyfrowych i dostarczonych treści cyfrowych. Sprzedaż nie może być podzielona na segmenty ani moduły. Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich zasobów szkoleniowych niezwłocznie po złożeniu zamówienia na Produkt, zatem w przypadku płatności ratalnej obowiązek zapłaty Wynagrodzenia nie ustaje w przypadku zaprzestania korzystania z Produktu przez Użytkownika z przyczyn nieleżących po stronie Administrator.
 • Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub Operatora Systemu Płatności. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym na rachunek bankowy Administratora. Administrator nie świadczy na rzecz Użytkownika żadnych usług płatniczych.
 • W przypadku wyboru przedpłaty i płatności ratalnej, jeżeli Administratorowi nie uda się zrealizować pobrania środków stanowiących wynagrodzenie za Produkt z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, jest on uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Produktu do czasu uregulowania należności. W takim wypadku Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie uiścić ratę za pomocą innej formy płatności. Brak realizacji zapłaty reszty ceny lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Użytkownika.
 • Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
 • Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 • Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 • Wyniki i przychody demonstrowane na kursach i szkoleniach przygotowanych przez Administratora są aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów. Sukces kursów i szkoleń w Serwisie, referencje i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty, które nie są typowe dla przeciętnej osoby i nie są gwarancją, że ty i inni osiągną te same wyniki. Indywidualne rezultaty mogą się różnić, a twoje zależą od indywidualnych zdolności, etyki pracy, umiejętności i doświadczenia w biznesie, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu kursów, gospodarki, normalnych i nieprzewidzianych czynnościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz innych czynników.

9. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN WYSYŁKI PRODUKTU

9.1.  Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.2.  Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu lub Produktów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9.3.   Sprzedawca wysyła produkt fizyczny jednym z dostępnych kurierów: Pocztex, DPD, FedEx, DHL, InPost na wskazany w zamówieniu adres.

9.4.    Wysyłka Produktów:

9.4.1 fizycznych nastąpi w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia wpłaty i /lub przyjęcia Zamówienia do realizacji, chyba że opis produktu jasno wskazuje dłuższy czas wysyłki (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu). Klient w mailu potwierdzającym zamówienie otrzymuje informacje o przewidywanym czasie wysyłki. Dla zamówień w przedsprzedaży produktów przewidywany czas wysyłki jest określony na stronie.

9.4.2. elektronicznych nastąpi w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu potwierdzenia wpłaty i /lub przyjęcia Zamówienia do realizacji, chyba że opis produktu jasno wskazuje dłuższy czas wysyłki (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu)

9.5.  Produkty wysyłane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

9.6. Zgodnie z regulaminem dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

10. Udział w wydarzeniach

 • Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie zakupu na Wydarzenia organizowane przez Serwis
 • W celu wzięcia udziału w wydarzeniu należy dokonać zakupu biletu przez link do zapisu na konkretne wydarzenie.
 • Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu przez Klienta oraz zasad uczestnictwa.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przyznawania rabatów Klientów na podstawie indywidualnych ustaleń, kodów rabatowych.
 • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany daty, czasu oraz miejsca Wydarzenia. W takim przypadku klient może odstąpić od umowy
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związanych z przełożeniem, odwołaniem Wydarzenia.
 • Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z przeniesieniem na Administratora praw do zdjęć i nagrań, z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystywanie w sytuacji gdy Użytkownik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w wydarzeniu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na wydarzenie oraz do przebywania w nim Użytkownikom znajdującym się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użytkownikom zakłócającym przebieg wydarzenia. W powyższych przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za Wydarzenie.

10. Reklamacje

 • Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy nowogrodzka@mlokal.eu Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 • Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko – tak by Administrator mógł zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Administratora, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.

11. Zmiany regulaminu

12. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.Administrator– o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Administratora, którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada on za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wszelkie zmiany zamówień na Produkty i Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.